Aktuálne máme zmluvný vzťah s nasledujúcimi zdravotnými  poisťovňami :

27 – Union zdravot. poisťovňa, a.s.

25 – Všeobecná zdravot. poisťovňa, a.s.

24 – Dôvera zdravot. poisťovňa, a.s.